Gegevenbescherming


Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

 

Stephanie Bunk, Marktstr. 11, 88677 Markdorf, telefoon: 0151-63159303.

 

Gegevensbescherming

In het onderstaande willen wij u informeren over ons privacybeleid. Hier vindt u informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Wij nemen de in Duitsland geldende wetgeving inzake gegevensbescherming in acht. U kunt deze verklaring te allen tijde raadplegen op onze website. 

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) onderhevig is aan veiligheidsleemten en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden. 

Het gebruik van de contactgegevens in ons impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij wij vooraf onze schriftelijke toestemming hebben gegeven of er reeds een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en elke openbaarmaking van hun gegevens. 

 

Persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Indien een contractuele relatie tussen u en ons tot stand moet komen, of de inhoud daarvan moet worden ontwikkeld of gewijzigd, of indien u ons een aanvraag stuurt, verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van u, voor zover dat voor deze doeleinden noodzakelijk is (inventarisatiegegevens). Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om u in staat te stellen de website te gebruiken (gebruiksgegevens). Alle persoonsgegevens worden slechts zo lang opgeslagen als voor het aangegeven doel (behandeling van uw aanvraag of afhandeling van een contract) noodzakelijk is. In dit verband wordt rekening gehouden met de bewaringstermijnen uit hoofde van het belasting- en het handelsrecht. Op bevel van de bevoegde autoriteiten kunnen wij in individuele gevallen informatie over deze gegevens (inventarisgegevens) verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op strafvervolging, het afwenden van gevaar, de vervulling van de wettelijke taken van de instanties voor grondwetsbescherming of de militaire contraspionagedienst of de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

 

Verzamelen van algemene informatie

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server log files) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet service provider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de inhoud van de door u gevraagde webpagina's correct te kunnen leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Dergelijke anonieme informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd om onze internetpresentie en de achterliggende technologie te optimaliseren.

 

Inschrijving op onze website

Wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten, worden een aantal persoonsgegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons geregistreerd bent, hebt u toegang tot inhoud en diensten die wij alleen aan geregistreerde gebruikers aanbieden. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de tijdens de registratie verstrekte gegevens op elk moment te wijzigen of te wissen. Uiteraard zullen wij u ook te allen tijde informatie verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen. Op uw verzoek zullen wij deze gegevens ook graag corrigeren of wissen, voor zover er geen wettelijke verplichtingen bestaan om gegevens te bewaren. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die aan het einde van deze verklaring inzake gegevensbescherming staan vermeld.

 

Commentaar functie

Wanneer gebruikers reacties achterlaten op de blog, worden naast deze informatie ook het tijdstip van de aanmaak ervan en de eerder door de websitebezoeker gekozen gebruikersnaam opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid, aangezien wij kunnen worden vervolgd voor onwettige inhoud op onze website, zelfs als die door gebruikers is gemaakt.

 

Nieuwsbrief

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zullen de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel worden gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gebracht van omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of de registratie (bijvoorbeeld wijzigingen van de nieuwsbriefdienst of technische omstandigheden).

Voor een effectieve registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om na te gaan of een registratie daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres is verricht, maken wij gebruik van de "double-opt-in"-procedure. Daartoe registreren wij de bestelling van de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingse-mail en de ontvangst van het hierbij gevraagde antwoord. Er worden geen verdere gegevens verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. In elke nieuwsbrief vindt u een link naar dit effect. U kunt uw abonnement ook te allen tijde direct op deze website opzeggen of ons van uw wens daartoe in kennis stellen via de contactmogelijkheid die aan het einde van deze mededeling inzake gegevensbescherming is vermeld.

 

Contactformulier

Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen.

Verwijdering of blokkering van gegevens

Wij houden ons aan de beginselen van gegevensvermijding en gegevensbesparing. Wij bewaren uw persoonsgegevens dan ook slechts zolang als nodig is om de hier vermelde doeleinden te bereiken of zoals bepaald door de verschillende wettelijke bewaartermijnen. Nadat het desbetreffende doel heeft opgehouden te bestaan of deze termijnen zijn verstreken, worden de desbetreffende gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als gevolg van de activering van IP-anonimisering op deze webpagina's wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: Browser add-on om Google Analytics uit te schakelen.

In aanvulling op of als alternatief voor de browser add-on, kunt u voorkomen dat tracking door Google Analytics op onze pagina's door te klikken op deze link . Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit zal het verzamelen door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst verhinderen, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

 

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van geavanceerde coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

 

Ingesloten YouTube-video's

Op sommige van onze websites sluiten we YouTube-video's in. De exploitant van de betreffende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt Youtube welke pagina's u bezoekt. Als u ingelogd bent op uw Youtube account, kan Youtube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. Je kunt dit voorkomen door je van te voren af te melden van je Youtube account.

Als een Youtube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker.

Als u het opslaan van cookies voor het Google advertentieprogramma heeft gedeactiveerd, hoeft u dergelijke cookies niet te verwachten bij het bekijken van Youtube video's. Youtube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Indien u dit wenst te voorkomen, dient u het opslaan van cookies in uw browser te blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 

Sociale Plugins

Op onze websites worden social plugins gebruikt van de hieronder vermelde providers. U kunt de plugins herkennen aan het feit dat ze gemarkeerd zijn met het overeenkomstige logo.

Informatie, die persoonsgegevens kan omvatten, kan via deze plugins naar de dienstverlener worden gezonden en door deze worden gebruikt. Wij voorkomen de onbewuste en onbedoelde verzameling en overdracht van gegevens aan de dienstverlener door middel van een 2-klik oplossing. Om een gewenste sociale plugin te activeren, moet deze eerst geactiveerd worden door op de corresponderende knop te klikken. Alleen deze activering van de plugin brengt ook het verzamelen van informatie en het doorgeven daarvan aan de dienstverlener op gang. Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens door middel van de sociale plugins of over het gebruik ervan.

Wij hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plugin verzamelt en hoe deze door de aanbieder worden gebruikt. Momenteel moet ervan worden uitgegaan dat een rechtstreekse verbinding tot stand wordt gebracht met de diensten van de aanbieder en dat ten minste het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie wordt verzameld en gebruikt. Ook bestaat de mogelijkheid dat de dienstverleners proberen cookies op de gebruikte computer op te slaan. Raadpleeg de informatie over gegevensbescherming van de respectieve dienstverlener om te weten te komen welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe ze worden gebruikt. Opmerking: Als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook u identificeren als een bezoeker van een bepaalde pagina.

Wij hebben de social media buttons van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - Verenigde Staten)

Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - Verenigde Staten)

 

Whatsapp

Uw recht van toegang, rectificatie, blokkering, verwijdering en bezwaar

U hebt te allen tijde het recht informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of, afgezien van de verplichte gegevensopslag voor de zakelijke verwerking, wissen. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Opdat te allen tijde rekening kan worden gehouden met een afscherming van gegevens, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een afschermingsbestand worden opgenomen. U kunt ook vragen dat gegevens worden gewist, tenzij er een wettelijke archiveringsplicht is. Indien een dergelijke verplichting bestaat, zullen wij uw gegevens op verzoek blokkeren.

U kunt uw toestemming wijzigen of intrekken door ons daarvan in kennis te stellen met werking voor de toekomst.

Wijziging van onze voorschriften inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, zodat deze altijd in overeenstemming is met de geldende wettelijke voorschriften of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijv. bij de invoering van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring gegevensbescherming is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

 

Recht op informatie

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos en onverwijld informatie in te winnen over de gegevens die wij over u hebben verzameld. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens met werking voor de toekomst in te trekken. Om informatie aan te vragen, kunt u contact opnemen met de aanbieder via de contactgegevens in het impressum. Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u ons een e-mail sturen of rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: Stephanie Bunk

 

De gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld met de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van activeMind AG.

 

Belangrijke opmerking over de verwerking van gegevens in verband met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Indien de verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking die via deze website plaatsvindt, haar basis buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland heeft, dan wordt de bijbehorende Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google Ireland Limited en Google LLC. zullen hierna worden aangeduid als "Google".

 

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van de bezoeker van de site, om de website te helpen het gebruik van de site te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van het afgekorte IP-adres) over het gebruik van de website wordt normaliter doorgestuurd naar en opgeslagen door Google.

 

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()". Deze uitbreiding zorgt voor anonimisering van het IP-adres door middel van truncatie en sluit een directe persoonlijke verwijzing uit. Via deze extensie wordt het IP-adres van de bezoeker van de site door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke situaties zal het volledige IP-adres van de bezoeker van de site worden doorgegeven aan de servers van Google in de Verenigde Staten en daar worden afgekapt. Het IP-adres dat door de browser van de sitebezoeker wordt verstrekt bij het gebruik van Google Analytics, zal door Google niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Namens de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere website- en internetgerelateerde diensten aan de exploitant van de website te leveren (art. 6 (1)(f) GDPR). Het rechtmatige belang van de gegevensverwerking ligt in de optimalisering van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden naar behoren beschermd door de pseudonimisering van hun gegevens.

 

Google LLC. biedt een garantie voor het handhaven van een adequaat niveau van gegevensbescherming op basis van Europese standaard contractuele clausules. De gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan de Google Analytics-cookies, zoals gebruikers-ID's of advertentie-ID's, worden na 50 maanden automatisch gewist. De gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch gewist.

 

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De bezoeker van de website kan ook voorkomen dat Google via cookies informatie verzamelt (met inbegrip van zijn IP-adres) en deze informatie verwerkt door deze browserplugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

De bezoeker van de website kan het verzamelen van gegevens via Google Analytics op deze website voorkomen door hier te klikken. In dat geval wordt een "opt-out-cookie" toegepast, waardoor wordt voorkomen dat tijdens een bezoek aan deze website in de toekomst gegevens van de bezoeker worden verzameld.

 

Meer informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door Google, de instellingen en de deactiveringsmogelijkheden vindt u in het Privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy) en in de Google Ads-instellingen (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA dienst geleverd door Google LLC (Google) om uw inzendingen via internet inzendformulieren op deze site te beschermen. Deze plugin controleert of u een persoon bent om te voorkomen dat bepaalde website functies (ab)gebruikt worden door spam bots (met name comments). Deze plugin-query omvat het verzenden van het IP-adres en mogelijk andere gegevens die Google nodig heeft voor de Google reCAPTCHA-service. Voor dit doel zal uw input worden doorgegeven aan en gebruikt door Google. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en wordt als zodanig geanonimiseerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekapt. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door reCaptcha van uw browser wordt verkregen, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Deze gegevensverzameling is onderworpen aan de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google (Google Inc.). Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Door gebruik te maken van de reCAPTCHA-service geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.